VIII Premi Joan Oró a la divulgació de la recerca científica

Convoca: l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) amb el patrocini del Departament d’Economia i Coneixement, de la Generalitat de Catalunya.

Termini fins al 31 de desembre de 2011.
 
BASES 
 
L’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) convoca el VIII Premi Joan Oró a la divulgació de la recerca científica, patrocinat pel Departament d’Economia i Coneixement, de la Generalitat de Catalunya.
 
1. L’objectiu d’aquesta iniciativa és incentivar en el jovent investigador la capacitat per comunicar el contingut i el valor de la seva recerca científica i facilitar la publicació del seu treball de divulgació en els mitjans de comunicació.
 
2. El Premi Joan Oró a la divulgació de la recerca científica té, des de la sisena edició, dues modalitats: escrita i multimèdia. En la modalitat escrita, es concedirà a l’article que millor descrigui la tasca de recerca de l’autor o autora. El text podrà tenir la forma d’assaig o de reportatge, amb total llibertat d’estil, però exposat amb la màxima veracitat i caldrà que s’ajusti a la realitat de l’experiència personal. Els articles o reportatges podran incloure il•lustracions o fotografies per millorar-ne la comprensió i l’atractiu. 

En la modalitat multimèdia, el VIII Premi Joan Oró s’atorgarà a una obra de divulgació de la recerca científica mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com una web, un bloc, un clip de vídeo accessible a través d’Internet, l’ús de xarxes socials o qualsevol altre instrument similar. Les obres podran incloure text, fotografies, animacions, fragments audiovisuals o altres recursos que ajudin a divulgar la recerca del participant. L’autor ha de garantir l’autoria de la recerca. Queden excloses les obres de divulgació científica de caràcter general en què el divulgador no sigui l’autor o coautor de la recerca científica. 

En les dues modalitats, quan les il•lustracions no siguin originals de l’autor o autora, caldrà fer-ne constar l’origen i, si és una obra subjecta a drets d’autor, caldrà fer arribar a l’ACCC la documentació que n’acrediti el permís de reproducció.
 
3. En cada modalitat, s’atorgarà un primer premi de 1000 euros al guanyador, i un màxim de tres accèssits, dotats amb 350 euros cadascun. El premi no podrà quedar desert. Els guanyadors cediran a l’ACCC els drets, tant del text com de les il•lustracions, animacions o vídeos, per a la possible publicació dels originals en els mitjans que l’ACCC consideri oportuns per a la seva difusió.

4. Les obres presentades podran tractar qualsevol camp de la ciència o de la tecnologia. S’admetrà la participació de joves científics o investigadors en formació de qualsevol nacionalitat o residència, amb la condició que la llengua vehicular en les obres presentades sigui el català. El límit d’edat dels participants serà com a màxim de 35 anys en la data del termini de presentació d’originals. En el cas dels articles, els autors/es dels escrits que optin a aquests premis han d’estar treballant, o haver treballat durant algun dels últims cinc anys, en la recerca que exposin en el seu text, extrem que es provarà com estimi oportú el candidat.
 
5. Els escrits presentats hauran de ser inèdits, és a dir, no publicats ni compromesos editorialment, i aniran acompanyats amb la documentació adient per acreditar-ne l’autoria i garantir la veracitat del seu contingut. L’original haurà de contenir entre 5000 i 6000 caràcters (espais en blanc inclosos). Caldrà adjuntar-hi una breu presentació de l’autor/a d’entre 400 i 500 caràcters (espais en blanc inclosos).
 
6. Les obres en format de vídeo han de tenir una durada màxima de 30 minuts, en format avi, quicktime o mpeg2; d’altra banda, les obres resultants d’una activitat perllongada, com ara blocs o activitats en xarxes socials, han d’haver mantingut una regularitat de publicació durant els darrers 6 mesos, amb alguna entrada com a mínim durant cada mes. Finalment, les obres web presentades hauran de tenir una resolució mínima de 1024×748 pixels.

7. A l’hora de valorar les propostes, el jurat tindrà en consideració l’habilitat de l’autor per explicar el seu treball de forma divulgativa i amena, l’atractiu periodístic de l’escrit i de les il•lustracions o fotografies que l’acompanyin, la correcció en l’ús del llenguatge, l’interès del tema de recerca i la solidesa científica de l’exposició.
 
8. El jurat estarà format per cinc membres més un secretari o secretària sense vot. Les deliberacions del jurat seran secretes i el seu veredicte, inapel•lable.
 
9. El termini de presentació d’originals conclourà el 31 de desembre de 2011. Els textos es lliuraran, per correu electrònic, a l’adreça:
 
secretaria-tecnica [AT] accc.cat
 
L’ACCC confirmarà a cada autor, també per correu electrònic, la rebuda del seu original. En el cas del format multimèdia, en aquells casos en què sigui necessari, es farà arribar el CD-ROM amb l’obra i un document word sobre l’autor a la següent direcció postal:
 
Associació Catalana de Comunicació Científica
Rambla Catalunya 10, 1r
08007 Barcelona

El veredicte del jurat es farà públic a l’acte d’inici d’any de l’ACCC, que s’anunciarà oportunament en el web de l’Associació.

10. L’ACCC fomentarà que els autors/es guanyadors/es del premi exposin públicament (mitjançant conferència, taula rodona, cafè científic, etc.) i divulguin la recerca objecte del premi rebut.
 
INFORMACIÓ I CONSELL PRÀCTICS PER ALS PARTICIPANTS EN LA MODALITAT D’ARTICLE

• Les referències bibliogràfiques, en cas d’haver-n’hi, hauran d’ésser numerades i incloses com a notes a peu de pàgina, però no es consideraran com a part del text en el recompte de caràcters; seran només informatives per al jurat i no s’inclouran en la versió que es publiqui dels assajos premiats. Si es fa referència al treball no publicat d’altres investigadors, caldrà mencionar el nom d’aquests investigadors i quan el van realitzar.
 
• La cura i rigor científic en l’exposició del treball descrit són imprescindibles.
 
• L’article ha de discutir els aspectes més interessants del tema de recerca de forma clara, concisa i informativa. Caldrà tenir en compte que l’escrit s’adreça a lectors no especialistes en el tema, però amb un nivell de coneixements generals raonable.
 
•  Caldrà evitar un llenguatge excessivament tècnic. Si es considera necessari emprar termes tècnics, es farà de manera que el lector pugui entendre’n el significat.
 
• Si es considera necessari l’ús d’alguna il•lustració, diagrama, figura, taula o fotografia, aquesta haurà d’ésser de bona qualitat per reproduir en un mitjà imprès. Cal tenir en compte que l’objectiu del concurs és comunicar a la societat els possibles impactes de la ciència d’una manera clara i directa, i que recolzar excessivament el missatge en il•lustracions podria fer més difícil la seva comprensió.

• Es recomana descriure el treball en primera persona i fins i tot descriure-hi els sentiments de satisfacció o frustració que ha causat la recerca motiu de l’assaig.
 
• No és imprescindible que la recerca motiu de l’assaig hagi assolit unes conclusions finals. Les idees i les perspectives que en tot moment se’n poden extreure poden ser també motiu d’interès per als lectors.
 
• En la redacció de l’assaig, serà molt útil establir un pla de treball, com si es tractés de la redacció d’un article per a una revista científica. El text por estructurar-se amb una introducció, una descripció del treball i unes conclusions; aquests termes, però, no encapçalaran les diferents parts, que, d’altra banda, convé que quedin ben enllaçades.
 
• És convenient intentar de trobar punts d’interès per als lectors i a continuació posar-los en una perspectiva general. Aquest esforç cal fer-lo extensiu a tot el text i no solament en els primers paràgrafs de l’assaig.

• L’escriptura ha d’ésser fluida; per aconseguir-ho, les frases han d’ésser curtes, senzilles i sense ambigüitats, fent servir la veu activa del verb millor que la passiva, i assegurant-se que s’entén amb facilitat a quin nom o frase es refereix cada pronom.
 
• Es recomana evitar l’escriptura insípida, donar un cert estil a l’assaig i defugir de floritures; els conceptes que es tractin a l’assaig han d’ésser prou interessants perquè el lector es deixi portar a través del text.


INFORMACIÓ I CONSELL PRÀCTICS PER ALS PARTICIPANTS EN LA MODALITAT MULTIMÈDIA

• La cura i rigor científic en l’exposició del treball descrit són imprescindibles.
 
• L’obra, independentment del seu format, ha de discutir els aspectes més interessants del tema de recerca de forma clara, concisa i informativa. Caldrà tenir en compte que els destinaris són persones no especialistes en el tema, però amb un nivell de coneixements generals raonable.
 
• Les obres en format web han de ser clares i fàcils de navegar-hi, per tal que l’usuari en pugui extreure la informació escaient i no es perdi. Si inclouen text, caldrà evitar un llenguatge excessivament tècnic; si es considera necessari emprar termes tècnics, es farà de manera que el lector pugui entendre’n el significat. Es recomana que, en els casos en què sigui necessari o aconsellable, el text web vagi acompanyat de fotografies, clips de flash, vídeos, clips d’àudio, jocs en línia, etc.
 
• Els vídeos poden ser de diversa temàtica i combinar diversos estils, tal com el reportatge, documental, entrevista, etc. Malgrat això, en tots ells ha d’haver-hi un fil transversal coherent.

• En aquelles obres de temàtica audiovisual, és útil emprar imatges i esquemes per reforçar el que s’està explicant. Quan sigui necessari o útil, es poden emprar anàlegs i exemples pràctics per remarcar la idea principal que es vol transmetre.

• En totes aquelles obres de caràcter audiovisual, la dicció ha de ser intel•ligible, evitant en la mesura del possible, sorolls de fons i interferències, a fi i efecte de permetre’n una correcta comprensió.

• És essencial que l’eix del projecte sigui la recerca duta a terme per l’autor. Tanmateix, alguns formats (blocs, xarxes socials, etc.) admeten per natura pròpia una gran varietat de continguts. Per això, s’admetran productes que, a partir de la recerca de l’autor, explorin el seu context i els temes relacionats. En tot cas, hauria de quedar prou evident la relació entre el projecte candidat i el tema específic de recerca de l’autor.

• L’ús del suport escollit (web, audiovisual, etc.) ha de ser justificat i creatiu. No val limitar-se a traslladar un text escrit a un suport diferent. Cal que es facin servir les potencialitats específiques del suport, i que es busqui la seva capacitat d’expressar idees i continguts que no podrien passar per un text escrit. Es valorarà l’ús creatiu del suport.

• És important evitar la redundància. En determinats suport multimèdia, es pot donar el risc de fer productes sobredimensionats en temps i extensió. Cal tenir sempre present la importància de la concisió i la usabilitat del producte per part dels lectors/espectadors/usuaris. 

Barcelona, 11 d’octubre de 2011
Associació Catalana de Comunicació Científica
Rambla de Catalunya 10, 1r
08007 Barcelona
Tel: 93 412 11 11
secretaria-tecnica [AT] accc.cat

Descarregar les bases

Treballs premiats del VII Premi Joan Oró (2010)

Modalitat article

Treball premiat:

Atracció fatal per Joan Solé i Salla

Accèssits:

El recorregut atípic d’un microcontaminant per Bruno Domenjoud

Sexe, amor, desenganys i llevats per Alexandre Vendrell Arasa

Una reunió de sensors anònims per Ferran Reverter Curbasí

Modalitat multimèdia

Treball premiat: 

De San Vito a les cèl·lules mare, conjuntament per Desemparats Crespo March, Albert Giralt Torroella, Mar Puigdellívol Cañadell i Laura Rué Cabré.

Accèssit:

Descentralitzar la igualtat d’oportunitats per Caterina Calsamiglia.

Treballs premiats del VI Premi Joan Oró (2009)

Modalitat article

Treball premiat:

El nostre petit gra de sorra per Núria Comes

Accèssits:

Què *** és la lingüísitica? per Rogelio Nazar

El jardiner evolutiu per Jordi Paps

Doctora, em fa mal el pit! per Catalina Tobón-Gómez

Modalitat multimèdia

Treball premiat:

La responsabilitat ecològica de la publicitat per Eduard Motos Auqué

Articles premiats del V Premi Joan Oró (2008)


Treball premiat:

Una musaranya a Hollywood per Marc Furió Bruno

Accèssits:


El pagès que fugia de les ombres per Irma Roig Villanova 

Doble repte Triàsic per Josep Fortuny Terricabres 

No cal anar tan lluny per Violeta Riera Rubio

Articles premiats del IV Premi Joan Oró (2007)

Treball premiat:

“Carta d’un caçador de metalls”, per Jordi Domènech Casal 

 Accèssits:

“El misteri dels cranis decorats”, per Neus Martínez

“Les partícules elementals informen”, per Lluís Masanes

“Especuladors especulats”, per Juan Luis Nicolau

Articles premiats del III Premi Joan Oró (2007)

Treball premiat:

“Buscant dinosaures pels rius mediterranis”, de Cesc Múrria 

Accèssits:

“L’Esperit de la rata japonesa”, de Miquel Bosch 

“Normes d’ús de la biblioteca”, de Daniel Aguilar

“El canvi climàtic: real o imaginari?”, de Joan Albert López Bustins

Articles premiats del II Premi Joan Oró (2005)

II Premi Joan Oro. Bases de la convocatòria

Resolució del Jurat

Articles premiats:

Treball premiat:
“Abastar a veure on no arriben els nostres ulls”, de Isabel Tort Ausina.

Accèssits:
“Diari d’una cèl·lula estressada en un laboratori corrent. Les vies de senyalització”, de Sergi Regot
“Neuroticisme i estrès: Perill d’intoxicació!”, de Mª Jesus Portella,
“Històries d’un món connectat”, de Michele Catanzaro.