Associació Catalana de Comunicació Científica

La Marea negra del Prestige

Conferència del Dr. Michel Girin (5 de febrer de 2003).

L’ACCC va convidar l’oceanògraf Michel Girin a pronúnciar la primera conferència en públic a Espanya, el 5 de febrer de 2003, quan tot just feia tres mesos s’havia iniciat la crisi. Girin és director del Centre d’Experimentació, Documentació de les Aigües de França (CEDRE) i una veu de prestigi internacional en l’anàlisi d’aquest tipus d’incidents.

 

La conferència, la transcripció de la qual es presenta en aquesta publicació, és una interessant i profunda reflexió sobre els accidents de petroliers al mar. L’acte de la conferència i la seva publicació s’ha realitzat amb la col·laboració i el patrocini de Novartis.

 

 

La lluita contra la malària

La malària és una malaltia que mata anualment entre 1,5 i 2,7 milions de persones a tot el món. El 90% de les víctimes d’aquesta malaltia són nens i nenes africans que tenen menys de 5 anys d’edat, i en algunes regions d’Àfrica gairebé la meitat dels casos es donen en edats inferiors a l’any. Però la malària no és l’única malaltia que posa en perill les vides infantils en molts països en desenvolupament. Uns 11 milions de nens i nenes menors de 5 anys moren anualment al món per malalties que en més de la meitat dels casos es podrien prevenir o tractar. Hi ha un gran desequilibri entre la sort d’un nadó a Catalunya, on la mortalitat infantil era del 3,2 per 1.000 l’any 2004, i d’un altre nascut a Sierra Leona, on, de cada 1.000 nadons, més de 300 moriran abans dels 5 anys.

Aquesta publicació és una transcripció de la conferència que va presentar el 5 de febrer de 2005 l’investigador Pedro Alonso, del Centre de Salut Internacional de l’Hospital Clínic, l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer i la Universitat de Barcelona. L’equip de recerca dirigit pel doctor Pedro Alonso, és un dels protagonistes més destacats en la lluita contra la malària a nivell mundial. El seu treball amb la vacuna contra la malària ha aconseguit recentment uns resultats esperançador.

 

L’acte de la conferència i la seva publicació s’ha realitzat amb la col·laboració i el patrocini de Novartis.

 

La lluita contra la malària (cat.)

La lucha contra la malaria (cast.)

El regal de les cèl·lules mare

La promesa de la medicina regenerativa passa per la comprensió i aplicació de les possibilitats que ens oferEixen el coneixement de les cèl·lules mare, els seus processos i regularització i els factors ambientals que modulen la seva diferenciació. L’obtenció i utilització d’aquestes cèl·lules està regulada per lleis que poden diferir entre països, i dicten els límits tant de la investigació que ha de conduir a aquest coneixement com a la seva aplicació.

En aquesta monografia, la doctora Anna Veiga, aclareix conceptes bàsics de la investigació en cèl·lules mare, de què s’està parlant quan es parla d’embrions, clonació o pluripotencialitat, i de les possibilitats terapèutiques de les cèl·lules mare. Anna Veiga, va rebre en 2006 el premi de Pensament i Cultura Científica de la Generalitat de Catalunya per la seva contribució al coneixement dels avanços de la ciència, especialment en l’àmbit de la biomedicina. És directora del banc de cèl·lules mare del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona.

 

Aquesta publicació recull la conferència pronunciada per la Dra. Anna Veiga en el Col·legi de Periodistes de Barcelona, el 26 de gener de 2006. La conferència i la seva publicació s’ha realitzat amb la col·laboració i el patrocini de Novartis.

 

El regal de les cèl·lules mare (cat.)

El regalo de las células madre (cast.)

Papers de Comunicació Científica

Papers de Comunicació Científica és el butlletí de l’ACCC.

Inclou un editorial signat pel president de l’Associació o per algun dels diferents membres de la junta directiva, una secció dedicada a informacions internes, alguns apunts sobre l’actualitat científica, una agenda, articles de col·laboradors i el “Racó de la llengua”.

 

Amb una periodicitat bimestral, el primer número es va publicar el juliol-agost del 1996. Des del mes d’octubre de 2004, passa a publicar-se trimestralment, amb un format més extens i amb més apartats de reflexió i de treball..

 

L’edició electrònica dels darrers números del butlletí Papers de Comunicació Científica està disponible en format pdf.

 

Papers de Comunicació Científica  2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000 

1999

1998 

  

Estatuts i codi ètic

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ

 

ARTICLE 1.Amb el nom d’ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMUNICACIÓ CIENTÍFICA (ACCC) es constitueix per temps indefinit una entitat que agrupa periodistes especialitzats en comunicació social de la ciència, tecnologia, medicina i medi ambient així com altres professionals en especial científics, entitats i institucions del camp de la comunicació científica, tecnològica i de medi ambient.

 

L’Associació s’adreça especialment a aquells professionals de l’àmbit cultural i lingüístic català, així com a les entitats, institucions i empreses que hi tinguin la seu.

 

ARTICLE 2.L’Associació, a l’empara de l’article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d’acord amb la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d’associació i la Llei 4/2008 de 24 d’abril del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

 

FINS DETERMINATS

 

ARTICLE 3.Els propòsits de l’Associació són:

 1. Explicar els temes científics, tecnològics, de medicina i de medi ambient al públic en general i promoure la presència d’aquest tipus d’informacions en els mitjans de comunicació, així com estimular la formació i dedicació dels periodistes en aquest camp.
 2. Vetllar per la independència i objectivitat dels continguts informatius i la llibertat d’expressió.
 3. Facilitar el diàleg, les relacions i l’accés a les fons informatives i promoure activitats de caràcter informatiu.
 4. Facilitar les reunions amb persones i entitats que tinguin coneixements o materials d’interès per a l’Associació.
 5. Promoure la relació entre els professionals de la comunicació i els professionals de la ciència.
 6. Promoure l’ús del català en l’àmbit de la comunicació científica.

ARTICLE 4.L’Associació col·laborarà amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya. També es podrà vincular o federar a associacions de més ampli abast, nacionals, estatals i internacionals, de caràcter similar, previ acord dels seus associats en Assemblea General, sempre i quan els seus objectius no contravinguin els presents estatuts i servant sempre la independència d’actuació de l’Associació.

 

DOMICILI SOCIAL

 

ARTICLE 5. El domicili social de l’Associació és: Rambla Catalunya 10 de Barcelona

 

CAPÍTOL II. DELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ

 

ARTICLE 6.Els membres de l’Associació s’engloben en les següents categories:

 1. Membres ordinaris: Poden pertànyer a aquesta categoria professionals que duguin a terme tasques informatives en publicacions científiques o tecnològiques, en seccions de ciència o tecnologia de diaris, revistes, agències, ràdios, televisions i productores; escriptors especialitzats en temes científics o tècnics; editors i divulgadors científics; personal docent o investigador en el camp de la comunicació científica; persones que treballin en gabinets de comunicació d’institucions, entitats o empreses pertanyents a l’àmbit científic o tecnològic; tota persona que per la seva actuació professional sigui considerada com a comunicador científic per la Junta Directiva de l’Associació. Els membres ordinaris tindran dret a vot i pagaran la quota determinada per la Junta Directiva i aprovada per l’Assemblea General. Els estudiants universitaris que cursin titulacions relacionades amb la ciència i la comunicació científica podran pertànyer a l’ACCC. Seran membres ordinaris de ple dret i tan sols hauran d’abonar el 25% de la quota.
 2. Membres honorífics: Poden pertànyer a aquesta categoria aquelles persones que, pels seus mèrits en el camp de la ciència i la tecnologia, mereixin que la Junta Directiva els proposi el seu ingrés com a tals en l’Associació. Tindran veu i vot a les assemblees i estaran eximits del pagament de la quota.

ARTICLE 7. L’Associació contempla la categoria entitats col·laboradores que podrà incloure institucions, entitats, organitzacions, empreses, centres de recerca, universitats i societats que realitzin alguna activitat relacionada amb la ciència i la tecnologia. Faran una aportació no inferior a un mínim establert per l’Assemblea General. Un representant d’aquestes entitats les acreditarà a les assemblees de l’Associació, a les quals tindrà veu. Les entitats col·laboradores tindran dret a rebre la mateixa informació que es tramet als membres ordinaris.

 

ARTICLE 8.La Junta Directiva decidirà a cada reunió sobre les sol·licituds d’admissió i les aprovarà o denegarà segons el seu criteri. Les nominacions de nous membres de l’Associació es presentaran per escrit. Seran enviades al secretari amb tots els detalls i qualificacions necessàries per optar a la seva aprovació.

Tot membre pot ser requerit per dipositar una còpia signada de les normes de l’Associació davant del secretari com a prova d’acceptació de les condicions de l’Associació.

Tanmateix ja que la incorporació a l’Associació és voluntària, la baixa es comunicarà per escrit a l’Associació.

 

ORGANS DIRECTIUS I FORMES D’ADMINISTRACIÓ


ARTICLE 9.
Els òrgans directius de l’Associació seran el president, la Junta Directiva i l’Assemblea General de membres.

 

ARTICLE 10. El president de l’Associació n’assumirà la representació legal i executarà els acords adoptats per la Junta Directiva i l’Assemblea General.

 

ARTICLE 11.L’Assemblea General, integrada per tots el socis, es celebrarà un cop a l’any, en la data i lloc que ho determini la Junta Directiva. Entre dues Assemblees generals d’anys consecutius hi haurà una separació mínima de 5 mesos i una màxima de 16. Un 10% dels membres formaran quòrum. Si no s’arriba al quòrum, la Junta Directiva pot esperar una segona convocatòria en les següents hores.

L’Assemblea general es reunirà en sessió extraordinària quan així ho exigeixin les disposicions vigents, ho acordi la Junta Directiva, o a petició de, com a mínim, el 10% dels socis.

 

ARTICLE 12.La Junta Directiva de l’Associació estarà formada per un president, un vicepresident, un secretari, un tresorer i cinc vocals, que seran elegits d’entre els membres de l’Associació per un període de dos anys.

L’elecció de la Junta es farà renovant tots els càrrecs alhora i pel sistema de llistes tancades, que contemplin tots el càrrecs que calgui elegir. Les nominacions quedaran obertes fins a dues setmanes abans de la data assenyalada per la Junta. Les paperetes es distribuiran entre tots els associats que podran delegar el seu vot o bé enviar-lo per correu o altres mitjans.

 

ARTICLE 13. La Junta Directiva posseeix les facultats següents:

 1. Exercitar la representació de l’Associació i portar la direcció i l’administració de la manera més amplia que reconegui la Llei, acomplint així les decisions preses per l’Assemblea General i d’acord amb les normes, les instruccions i les directrius generals que aquesta Assemblea General estableixi.
 2. Prendre els acords que calguin en relació amb la compareixença davant els Organismes Públics i per l’exercici de tota mena d’accions legals i a la interposició dels recursos pertinents.
 3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació.
 4. Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació hauran de satisfer.
 5. Convocar les Assemblees Generals i vigilar que els acords presos s’acompleixin.
 6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 7. Elaborar la memòria anual d’activitats o admetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.
 8. Contractar els empleats que pugui tenir l’Associació.
 9. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 10. Establir grups de treball per aconseguir, de la manera més eficient i eficaç les finalitats de l’Associació, i autoritzar els actes que projectin realitzar.
 11. Nomenar el vocal de la Junta Directiva que hagi d’encarregar-se de cada grup de treball, a proposta d’aquest mateix grup.
 12. Fer les gestions que calgui davant d’Organismes Públics, d’Entitats i d’altres persones, per aconseguir subvencions o altra mena d’ajudes, així com l’ús de locals o edificis que esdevinguin un lloc de convivència i comunicació, així com centre d’activitats de ressò ciutadà.
 13. Disposar del fons de l’Associació, seguint les línies pressupostàries marcades.
 14. Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst en els presents Estatuts, donant-ne compte a la primera Assemblea General.
 15. Qualsevol altra facultat que no sigui atribuïda d’una manera específica a qualsevol altre dels òrgans de govern de l’Associació que resten o que aquests deleguin expressament en la Junta Directiva.

ARTICLE 14.Són pròpies del president les funcions següents:

 1. Les de direcció i representació legal de l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 2. La presidència i la direcció dels debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 3. Vot de qualitat decisori en els casos d’empat o falta de consens i d’altres situacions de gran risc per al futur de l’Associació.
 4. Convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 5. Visar les actes i els certificats, confeccionats pel secretari de l’Associació, així com els documents mercantils i financers elaborats i signats pel tresorer.
 6. Les atribucions que resten pròpies del càrrec i les que li delegui l’Assemblea General o la Junta Directiva.

El president serà substituït, en el cas d’absència o de malaltia, pel vicepresident o pel vocal de més edat de la Junta per aquest ordre correlatiu.

 

ARTICLE 15.El tresorer tindrà per funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, així com l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, amb la finalitat de sotmetre’ls a la Junta Directiva. Portarà un llibre de caixa. Firmarà els rebuts de quotes i els altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva, que hauran d’ésser prèviament visades pel president. Ingressarà els sobrants en dipòsits oberts en establiments de crèdit o estalvi.

 

ARTICLE 16.El secretari ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions, de les Assemblees Generals i Junta Directiva, actuant com a secretari d’aquestes. Són també funcions del secretari, redactar i autoritzar les certificacions que s’hagin de lliurar així com portar el llibre registre de socis de l’Associació.

 

ARTICLE 17.Els càrrecs podran ser reelegits un màxim de tres vegades consecutives i sense limitació en mandats alterns.

 

ARTICLE 18.Cada any, l’Assemblea podrà nomenar dos auditors a escollir per part dels membres que no pertanyin a la Junta.

 

ARTICLE 19.La Junta Directiva haurà de reunir-se un mínim de sis vegades a l’any, en llocs i dates a determinar per la mateixa Junta. Les votacions seran per majoria simple dels presents. En cas d’empat, el president tindrà el vot de qualitat.

 

ARTICLE 20.La pertinença a l’Associació estarà condicionada per l’observància de l’ètica professional. Els errors o inexactituds deliberats o freqüents en la informació, els abusos de confiança i les actuacions perjudicials per als interessos professionals dels membres de l’Associació seran considerats com una infracció de les obligacions.

 

ARTICLE 21.Un membre contra el qual s’hagi interposat una queixa formal d’infringir l’article 20, pot ser requerit davant de la Junta Directiva, de la qual hi haurà si més no cinc membres presents. Una còpia escrita de la queixa ha de ser enviada al demandat almenys tres setmanes abans de la vista. La Junta, que serà l’única instància amb poder disciplinari, té la potestat d’apercebre, suspendre o expulsar el membre demandat. Haurà de redactar-se una resolució escrita de les raons de qualsevol suspensió o expulsió i presentar-la a la següent Assemblea General Ordinària.

 

Una queixa formal ha d’enviar-se per escrit i degudament signada pel demandant.

 

ARTICLE 22.L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denuncia o comunicació. La Junta directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador, proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern.

Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

 

ARTICLE 23.Podrà convocar-se una Assemblea General Extraordinària per part de la Junta Directiva notificant-ho amb tres setmanes d’antelació, sempre que la Junta ho cregui necessari. També podrà convocar-se en els dos mesos següents a la sol·licitud per escrit d’un grup mínim del 10% dels associats. La Junta Directiva ha d’enviar l’ordre del dia de l’Assemblea General Extraordinària a tots els associats amb una antelació de almenys tres setmanes respecte de la data de celebració.

 

ARTICLE 24. Si no es determina el contrari, tots els procediments i decisions de l’Associació i els seus comitès, seran privats i confidencials i no podran fer-se públics. Els directius de l’Associació podran fer declaracions en nom propi, però no en nom de l’Associació si no és amb autorització expressa de la Junta Directiva.

 

ARTICLE 25.La quota anual serà determinada per la Junta Directiva i aprovada en Assemblea General.

 

ARTICLE 26.El tresorer, amb el concurs del secretari, haurà de preparar per a la Junta Directiva i presentar en nom d’aquest a l’Assemblea General Ordinària, un informe que mostri l’estat de comptes de l’Associació a 31 de desembre de cada any, data en la qual totes les quotes hauran d’haver estat satisfetes. La pertinença de qualsevol membre que no hagi pagat la quota anual del mes següent a la data assenyalada rebrà un avís i en cas de que no la satisfaci i després d’un apercebiment, la seva pertinença es considerarà com a caducada. Aquesta resolució haurà de ser presa per la Junta Directiva i aprovada pels auditors que hagin estat nomenats segons el punt 12.

 

ARTICLE 27.En cas de dissolució, l’Assemblea nomenarà una comissió, que decidirà el destí del patrimoni que en aquell moment tingui l’Associació.

En qualsevol cas el patrimoni que en aquest moment tingui l’Associació serà destinat a una entitat benèfica o cultural i no es podrà repartir entre el membres de l’Associació.

 

ARTICLE 28.Qualsevol punt d’aquests estatuts només podrà ser modificat en una Assemblea General, ordinària o extraordinària. La proposta haurà de ser presentada per un mínim del 10 % dels membres amb dret a vot i s’haurà d’aprovar per dos terços dels presents. Tot membre que no pugui assistir a una Assemblea podrà delegar el seu vot.

 

ARTICLE 29. La Junta Directiva resoldrà amb el seu criteri els aspectes no previstos en aquests estatuts.

 

Diligència final:

 

Els presents estatuts, en els que s’han introduït les modificacions següents:

 

A l’ARTICLE 1 s’ha indicat que l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMUNICACIÓ CIENTÍFICA (ACCC) es constitueix per temps indefinit.

 

A l’ARTICLE 2 s’ha substituït que “l’Associació, a l’empara de l’article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997 de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol) i els seus estatuts”, per  “l’Associació, a l’empara de l’article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d’acord amb la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d’associació i la Llei 4/2008 de 24 d’abril del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya”.

 

han estat aprovats en Assemblea General Extraordinària, celebrada a la seu social, el dia 26 de juliol de 2011, i així ho fan constar:

 

La presidenta, Cristina Ribas Barberan.

 

La secretària, Rosa Martínez Fernández.

 

 

—————————————————————–

Es poden descarregar els estatuts en format .pdf fent clic aquí.

 

ACTE D’INICI D’ANY DE L’ACCC

Lliurament del III Premi Joan Oró a la Divulgació de la Recerca Científica i conferència d’inici d’any

Dia: 20 de febrer de 2007
Hora: 12.00 hores
Lloc: Centre internacional de Premsa, Rambla Catalunya, 10 1er. Barcelona

 

CONFERÈNCIA: Què ens pot dir el cervell, de les emocions?

Ignacio Morgado, Catedràtic del Departament de Psicobiologia i de
Metodologia de les Ciències de la Salut de la UAB. Acaba de publicar el llibre “Emocions i intel·ligència social”.

 

Les emocions i els sentiment són respostes biològiques adaptatives que influeixen de manera crítica en els processos mentals i la intel·ligència. Dirigeixen l’atenció i afecten a les percepcions, la comunicació, la memòria, la presa de decisions, la planificació del futur, la creativitat o al sistema de valors i la moral dels individus. La intel·ligència social i emocional pot contribuir a l’equilibri emoció-raó,

necessari per foragitar l’estrès i garantir el benestar quotidià de les persones.

 

Durant l’acte es farà el lliurament del III Premi Joan Oró a la Divulgació de la Recerca Científica que convoca l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) amb la col·laboració del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (DEUI). L’objectiu d’aquesta iniciativa és incentivar els joves investigadors perquè donin a conèixer el contingut i el valor de la seva recerca científica al conjunt de la societat. Més informació al web de l’ACCC: www.accc.cat

 

En aquesta tercera edició del premi han estat presentat 22 treballs d’estudiants i científics (9 dones i 13 homes) de diverses universitats, centres de recerca i empreses de l’àmbit de la llengua catalana. La convocatòria inclou un primer premi dotat amb 1.000 euros i tres accèssits de 350 euros cadascun.

 

Programa de l’Acte ACCC d’inici d’any 2007

Lliurament del III Premi Joan Oró i conferència inaugural.

Dimarts 20 de febrer de 2007

 

 • 12:00 Benvinguda de la presidenta de l’ACCC
 • 12:05 Lliurament del III Premi Joan Oró a la divulgació de la recerca científica, amb la col·laboració i el patrocini del DEUI. Presenta:
 • Mercè Piqueras, presidenta de l’ACCC Lliura els premis: Francesc Xavier Hernández Cardona, Director General de Recerca del Departament d’Universitats, Innovació i Empresa de la Generalitat de Catalunya.
 • 12:15 Conferència inici d’any Presenta: Lluís Reales, secretari ACCC
 • 12:20 Conferència: Què en sap el cervell, de les emocions? Ignacio Morgado, Catedràtic del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut de la UAB
 • 13:30 Debat
 • 14:00 Cloenda de l’acte.

Convoca: Associació Catalana de Comunicació Científica L’acte tindrà lloc a: Sala d’actes. Centre Internacional de Premsa de Barcelona Rambla de Catalunya 10, 1r pis. Barcelona. 20 de febrer de 2006. De 12.00 a 14:00

Àmbit

La comunicació científica.

L’ACCC contribueix a millorar la comunicació de les notícies d’avenços científics i de política científica a través d’eines diverses com la Llista de distribució de la ACCC, els butlletins (“Papers de Comunicació Científica”), el Premi Joan OróPremi Loto Eureka… També organitza trobades entre experts i periodistes, fetes amb l’objectiu de facilitar l’accés dels professionals de la comunicació als especialistes i les fonts d’informació. L’ACCC està representada en el C4 i en el Comitè Social del CIRIT i és membre de la Comissió Organitzadora de la Setmana de la Ciència a Catalunya. A més, compta amb els grups de Divulgació de Nanotecnologia (EspaiNano), coordinat per Jordi Díaz, i divulgació d’Oceanografia i Medi Ambient, coordinat per Silvia Frías.