L’Institut d’Estudis Catalans cerca cap per al Servei de Comunicació

La funció principal del lloc de treball consisteix a planificar i realitzar iniciatives de comunicació interna i externa de l’IEC, així com de les seves seccions, societats filials i delegacions; difondre llur activitat i promoure relacions de col·laboració amb els mitjans de comunicació d’acord amb el pla de comunicació i les actuacions acordades amb la Gerència i la Presidència.

Institut estudis Catalans - Benvinguts a la 39a Edició de La Setmana del Llibre en Català

Responsabilitats

 • Impulsar una comunicació àgil, transparent i de qualitat de l’IEC envers la societat, d’acord amb les directrius estratègiques de la institució. Crear els instruments i els canals necessaris interns per a fer-ho factible.
 • Vetllar per la imatge corporativa de l’IEC. Generar i impulsar un llibre d’estil, amb criteris i pautes comunicatives comunes.
 • Coordinar la difusió interna i externa de l’activitat de l’IEC i de les diferents seccions, societats filials i delegacions. Vetllar per afavorir la màxima difusió de les activitats i propostes de l’IEC a través dels mitjans de comunicació i altres prescriptors d’informació o d’opinió, així com entre els membres de l’IEC, els socis de les societats filials i el personal de la corporació.
 • Mantenir una relació continuada i normalitzada amb els mitjans de comunicació perquè tinguin com a interlocutor habitual l’IEC, i promoure, si s’escauen, acords de col·laboració específics.
 • Efectuar les gestions necessàries per a obtenir el màxim ressò informatiu de les activitats protagonitzades per l’IEC i, particularment, pel president, com a màxim representant de la institució, així com dels altres membres de l’Equip de Govern i del Consell Permanent.
 • Impulsar la presència de l’IEC en el món digital i en les xarxes socials (Internet, web corporatiu, Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook…).
 • Vetllar pel compliment dels drets d’imatge i de difusió, i de les altres normatives vigents, en totes les accions comunicatives.
 • Coordinar l’equip de comunicació adscrit al Servei de Comunicació o a la Secretaria Científica, i també els de les seccions, les filials i les delegacions.

Requisits

 • Estar en possessió del títol de grau en alguna de les especialitats següents: periodisme, comunicació audiovisual, comunicació i indústries culturals o altres d’anàlogues.
 • Haver obtingut el certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Generalitat de Catalunya (antic nivell C de la Junta Permanent de Català) o un títol equivalent i acreditar-ne un bon nivell, tant escrit com parlat.
 • Tenir dos anys, com a mínim, d’experiència directiva com a responsable de comunicació en una institució, un organisme oficial o una empresa.
 • Tenir un ampli ventall de contactes i un elevat nivell d’interlocució amb els mitjans, amb un excel·lent nivell de comunicació i relació; també ha de ser una persona proactiva, creativa i innovadora.
 • Acreditar un bon nivell d’anglès, parlat i escrit, equivalent al first certificate o al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Mèrits

 • Haver cursat estudis de postgrau i/o tenir experiència en comunicació científica.
 • Haver cursat estudis de postgrau i/o tenir experiència en comunicació institucional.
 • Tenir coneixement d’altres llengües estrangeres.
 • Estar familiaritzat amb l’entorn acadèmic i amb el sistema espanyol i europeu de ciència i innovació.
 • Haver obtingut el certificat de nivell superior de català (C2) de la Generalitat de Catalunya (antic nivell D de la Junta Permanent de Català).
 • En el marc del procés de selecció, l’IEC pot requerir l’acreditació documental dels requisits i mèrits al·legats per les persones candidates.
 • La contractació es formalitzarà mitjançant un contracte de caràcter indefinit amb període de prova. Lajornada laboral és de 37,5 hores setmanals, flexibles en funció de l’activitat, i la retribució serà la que correspongui d’acord amb la seva categoria i responsabilitat i amb la política salarial de l’IEC.

Procediment i terminis

Les sol·licituds presentades seran valorades per una comissió de selecció constituïda a tal efecte. Les persones preseleccionades passaran a una segona fase, en la qual es realitzaran les entrevistes corresponents amb la comissió de selecció.

Les persones interessades s’han d’adreçar per correu electrònic al Servei de Recursos Humans de l’Institut d’Estudis Catalans (recursos.humans@iec.cat), amb la indicació de la referència CSC/01, i han d’adjuntar la documentació següent:

a) Curriculum vitae amb una fotografia actual.

b) Una carta de motivació en la qual l’aspirant ha d’exposar les línies d’acció prioritàries que considera més convenients impulsar des del Servei de Comunicació de l’IEC (extensió màxima, dos fulls).

La data límit de lliurament de la documentació és el dia 15 d’abril de 2021.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *