L’AGAUR cerca tècnic/a de projectes

Data límit presentació sol·licitud: 13 de juliol de 2018

Durant aquests anys, l’AGAUR s’ha guanyat el reconeixement en l’àmbit de l’avaluació de la recerca. També, la seva àrea d’internacionalització promou projectes i intercanvis amb d’altres països en aquests àmbits.

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement té la necessitat de cobrir un lloc de tècnic/a de projectes, amb les característiques següents:

 

Descripció del lloc

 

Denominació: Tècnic/a de projectes

Categoria: Tècnic/a de projectes

Nivell: TP7

Horari: Jornada ordinària de 37,5 hores setmanals de dilluns a divendres

Retribució anual bruta: 31.318,60 €

Unitat directiva: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

Ubicació: Passeig Lluís Companys, 23 Barcelona (*)

 

Requisits

 

De conformitat amb l’Acord del Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l’Àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, es tindran en compte prioritàriament les sol·licituds de les persones que acreditin un vincle preexistent de caràcter fix amb l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic i que reuneixin els requisits de titulació i coneixements següents:

 • Titulació acadèmica de grau universitari o diplomatura.
 • Coneixement oral i escrit de la llengua catalana: Nivell C de la Direcció General de Política
 • Lingüística o equivalent.
 • Coneixement oral i escrit de la llengua anglesa, nivell C1 del marc europeu de referència.
 • Excepcionalment, en cas que no es presenti cap persona que acrediti un vincle preexistent de caràcter fix amb l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, es tindran en compte les sol·licituds de les persones interessades que compleixin amb els requisits de titulació i coneixement de la llengua catalana especificats en aquest apartat.

Funcions

 • Tasques de col·laboració directa amb el/la responsable. Donarà suport especialitzat i tindrà una implicació màxima en l’elaboració, el desenvolupament, l’execució i el control dels projectes que li assigni.
 • Suport a la gestió, la difusió i el desenvolupament del pla de comunicació del projecte europeu BP3 COFUND.
 • Implementació de les actuacions de comunicació i divulgació: pàgina web, gestió de xarxes socials, materials de comunicació, presentacions i fulletons, etc.
 • La gestió d’activitats formatives, visites a entitats i altres esdeveniments relacionats amb els projectes.
 • Altres funcions de naturalesa similar que li encarreguin els superiors jeràrquics.

Es valorarà

 • Màsters, postgraus, doctorat.
 • Coneixements en matèria d’universitats i recerca.
 • Coneixements de comunicació, preferentment científica.
 • Experiència laboral en funcions similars a les descrites en aquest lloc.
 • Experiència en la gestió de webs i xarxes socials, així com d’aplicacions de disseny i d’edició de fotografies i vídeos.
 • Experiència en la gestió projectes europeus de recerca.
 • Capacitat de redacció de documents i notes.
 • Capacitat de planificació i d’organització, polivalència, flexibilitat i de treball en equip.

Proposta

 

Contracte laboral temporal per obra o servei determinat.

 

Presentació de currículums

 

Data límit presentació sol·licitud: 13 de juliol de 2018

 

Les persones interessades que reuneixin els requisits, poden sol·licitar la seva incorporació a l’oferta mitjançant un correu electrònic a l’adreça: rrhh.agaur@gencat.cat

 

Al correu electrònic hi ha de constar a l’apartat assumpte AGAUR TP-3 /2018 i, a l’apartat reservat al text, els cognoms i nom, el NIF, el telèfon de contacte, la titulació acadèmica i el nivell de català. Així mateix s’ha d’adjuntar el currículum personal on hi consti la descripció de les tasques realitzades en els diferents llocs ocupats fins el moment.

 

El sistema de selecció serà

 1. Estudi del CV per valorar aspectes relacionats amb la formació, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
 2. Entrevista
 3. Un cop valorat el currículum, les persones seleccionades seran convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals. Si fos necessari, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica per valorar els coneixements, habilitats i aptituds. Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb els principis informadors i els objectius dels sistemes de provisió. En el procediment de selecció es tindran en compte l’antiguitat, la formació i l’experiència en tasques dins l’àrea funcional, atenent al grup d’adscripció, i si s’escau, el resultat d’una entrevista i/o prova sobre el lloc de treball.

Les candidatures que no compleixin amb els requisits, que no estiguin incloses dins els supòsits previstos o no es tramitin d’acord amb el procediment establert, no seran tingudes en compte. En cas de rebre moltes sol·licituds, no es podrà garantir una resposta individualitzada a les persones participants.

 

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 16 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades personals facilitades en el marc d’aquesta convocatòria passaran a formar part d’un fitxer titularitat de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) amb la finalitat de

gestionar adequadament la seva presentació a la plaça. En aquest mateix sentit, conforme l’article 11.2 de la Llei 15/1999,les seves dades podran ser cedides als òrgans administratius competents en el procés, sempre que sigui necessari per gestionar correctament la seva sol·licitud Per altra banda, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a l’AGAUR. Responsable del fitxer, adjuntant fotocòpia del DNI a la adreça Passeig Lluis Companys 23, 08010 Barcelona o a la direcció de correu electrònic: lopd.agaur@gencat.cat, adjuntant fotocòpia del DNI o signant el correu electrònic amb

signatura electrònica digital reconeguda (*) Sense perjudici de poder modificar-la dins la mateixa localitat.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *