Beca a Arts Santa Mònica

BECA CIÈNCIA ARTS SANTA MÒNICA
TASQUES A REALITZAR
_Assistència, coordinació i seguiment dels projectes relacionats amb
ciència d’Arts Santa Mònica. Tant projectes expositius a l’espai
Laboratori d’ASM com a nivell de jornades i events de comunicació
científica i/o ciència i tecnologia relacionada amb l’art i el
pensament. http://www.artssantamonica.cat
_Endegar una recerca científica multidisciplinar de fenòmens col·lectius
en activitats humanes des la perspectiva de la Física Estadística o
altres disciplines científiques com per exemple de la biologia, les
matemàtiques o ciències de la computació. Aquesta recerca pot ser a
nivell pre o post doctoral i anirà supervisada pel Dr Josep Perelló, del
Dept Física Fonamental (UB)
Mèrits específics a valorar en l’adjudicació de la beca
_Llicenciatura/grau o superior en alguna disciplina afí del camp de les
ciències i el seu expedient acadèmic
_Voluntat de realitzar una recerca multidisciplinar
_Predisposició i aptituds al treball en grup i capacitat de treball en
equips altament multidisciplinars
_Domini d’idiomes (anglès com a mínim) i de programació en C i similars
_Coneixement i/o curiositat envers els camps de les ciències socials,
les humanitats, les arts i la cultura en general
_Inquietuds pel món de la comunicació científica i l’educació
Període col·laboració: desembre 2009 – novembre 2010
Dotació econòmica mensual (brutes): 1.000 €
El projecte té garantit el finançament de la beca fins desembre 2012,
renovable fins aleshores
Termini d’entrega de sol·licituds: 13 de novembre de 2009
Lloc: Oficina de Gestió Departamental, Física Fonamental, 3a planta
Ref: 57FF200903
Informació i impressos: http://convocatories.ub.es/bepj/57FF.html
Responsable del projecte
Josep Perelló, josep.perello@ub.edu
Departament de Física Fonamental. Universitat de Barcelona
————
SCIENCE GRANT ARTS SANTA MÒNICA
Tasks
_Support, Coordination and monitoring of projects related to science
Arts Santa Monica. Projects for the exhibition space (laboratory ASM)
and science communication, sciart events. http://www.artssantamonica.cat
_Start a multidisciplinary research on collective phenomena in human
activities from the perspective of statistical physics and other
scientific disciplines such as biology, mathematics or computer science.
This research can be in the pre-or post-doctoral level and will be
supervised by Dr. Joseph Perello, Dept. of Fundamental Physics (UB) To
evaluate
_Degree (or higher degree) in any discipline related field of science
and their academic grades
_Abilities in performing a multidisciplinary research
_And teamwork skills and the ability to work in highly multidisciplinary
teams
_Languages (English at least) and programming in C and similar
_Knowledge and/or curiosity towards the fields of social sciences,
humanities, arts and culture in general _Interest in the world of
scientific communication and education
Period: December 2009 – November 2010 Funding per month (gross): 1,000 €
The project has secured funding for the grant until December 2012,
renewable until then
Delivery of applications: 13 November 2009 Place: Office of Management
Departmental Fundamental Physics, 3rd floor
Ref: 57FF200903
Information: http://convocatories.ub.es/bepj/57FF.html /
http://web.ffn.ub.es/node/60
Project leader

Josep Perelló, josep.perello [AT] ub.edu
Departament de Física Fonamental. Universitat de Barcelona

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *