L’Ajuntament de Sant Cugat cerca personal gestor del Library Living Lab

El termini per presentar candidaturas és el 23/7/2018

Al Library Living Lab, s’explora com la tecnologia pot transformar les experiències de la gent amb la cultura. Ho fem a través de diversos tipus d’activitats i esdeveniments que van alineades amb un nombre de línies de treball. El projecte reuneix un consorci coordinat pel Centre de Visió per Computador, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. També integra l’Associació de Veïns del Barri de Volpelleres de Volpelleres i la Diputació de Barcelona, i està obert a la participació de petits i grans empreses.

Denominació: Tècnic/a Mitjà/na Gestor/a de Living Lab.

La  missió  del  lloc  de  treball  és  potenciar  la  relació fluïda  entre    l’administració  publica,  les empreses, les entitats interessades en el món de la
cultura i les persones investigadores i/o usuàries dels espais on s’implanti la figura de Living Lab.

 

Les responsabilitats, funcions i tasques d’aquest lloc de treball s’articulen al voltant de tres eixos:

 

Dinamització de la comunitat:

-Gestionar la comunitat: identificació, captació i d
inamització
-Gestionar les xarxes socials.
-Definir i executar el Pla de comunicació extern.
-Ser responsable de la comunicació interna i externa
-Crear continguts per la visibilitat del Living Lab
-Crear tallers i grups de treball per dinamitzar les comunitats.

 

Desenvolupament de negoci:

-Definir el model d’ingressos i despeses
-Definir el catàleg de serveis
-Desenvolupar el projecte i cercar empreses participants.
-Establir aliances, tant dins l’àmbit local com regional.
-Acompanyar i fer el seguiment dels projectes.
-Cercar fonts de finançaments per als projectes.
-Participar en la reflexió estratègica del Living Lab.

Networking:

-Consolidar i interconnectar la xarxa d’agents participants.
-Gestionar la comunicació interna dels partners
-Coordinar l’organització de les interaccions dels partners.
-Participar, integrar i coordinar en xarxes de Labs
-Coordinar activitats al Lab amb d’altres Labs i col·lectius de la ciutat.

 

I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Requisits de participació

Les persones interessades en participar en la convocatòria han de complir els requisits següents:

 

a)Tenir  nacionalitat  espanyola  o  de  qualsevol  dels  altres  Estats  membres  de  la  Unió Europea  o  d’Estats  als  quals,  en  virtut  de  Tractats internacionals  subscrits  per  la Unió  Europea  i  ratificats  per  Espanya,  els  sigui  aplicable  la  lliure  circulació  de treballadors en els termes que aquesta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la   Comunitat   Europea.   També   podran   accedir,   qualsevol   que   sigui   la   seva nacionalitat, els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d’altres Estats membres de la  Unió  Europea,  sempre  que  no  estiguin  separats  de dret  així  com  els  seus descendents  o  els  del  cònjuge  sempre  que  no  estiguin  separats  de  dret  i  siguin menors de 21 anys o majors, dependents.
b) No   haver   complert   l’edat   de   jubilació   en   la   data   que   finalitzi   el   termini   de presentació de sol·licituds.
c) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions atribuïdes.
d) No haver estat separat del servei, mitjançant expedient disciplinari, de qualsevol de les  administracions  públiques  o  dels  òrgans  constitucionals  o estatutaris  de  les Comunitats  Autònomes,  ni  trobar-se  en  inhabilitació absoluta  o  especial  per  a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial
 o per a l’accés al cos o escala de funcionaris  dels  quals  hagués  estat  separat  o  inhabilitat.  En  el  cas  dels  nacionals d’altres  Estats,  no  trobar-se  inhabilitat  o  en  situació  equivalent,  ni  haver  estat sotmès  a  sanció  disciplinària  o  equivalent  que  impedeixi,  en  el  seu  Estat  i  en  els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.  
e) Estar en possessió d’una titulació universitària: diplomatura, llicenciatura o titulació equivalent.
f) Estar en possessió de certificat de  llengua catalana del nivell C1 o equivalent. En el cas que no es pugui acreditar el nivell es preveu la realització de la prova de nivell.

Més Informació https://www.santcugat.cat/files/651-14303-fitxer/Bases%20Borsa%20Living%20Lab.pdf

 

La web del Ajuntament és: https://www.santcugat.cat

El telèfon d’informacio de l’Ajuntament és: T. 93 565 70 00 – 010

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *