Castellano   English
08-04-2015

IX Premi Joan Oró a la divulgació de la recerca científica

Adreçat a investigadors i periodistes científics

Ets un professional del periodisme o la comunicació? Et dediques a la recerca científica i voldries explicar què fas? Ara aquests dos perfils podeu participar plegats en una nova edició del premi Joan Oró a la divulgació de la recerca científica que l'Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) convoca per reconèixer la tasca d'explicar a la societat l'activitat investigadora. La que és la IX edició del guardó, atorgarà un únic premi de 1.000 € en qualsevol modalitat, escrita o multimèdia, adreçat al públic general. El nou termini per presentar-hi treballs a concurs és el 7 de setembre de 2015.


Els treballs s'han d'enviar per correu electrònic a secretaria-tecnica1303941360@621698537accc.cat amb a l'assumpte "IX Premi Joan Oró". La present edició ha estat possible gràcies al suport de l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca (ACER), la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) i la Real Sociedad Española de Química (RSEQ). A continuació es detallen les bases de la convocatòria d'aquesta edició del premi i una sèrie de consells pràctics de cara a la realització de les obres.

 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL IX PREMI JOAN ORÓ A LA DIVULGACIÓ DE LA RECERCA CIENTÍFICA

1.    L'objectiu d'aquesta iniciativa és incentivar en els joves investigadors/es i periodistes la voluntat de difondre els avenços científics i la capacitat per comunicar el contingut i el valor de la recerca, a més de facilitar la presència de la divulgació en els mitjans de comunicació.

 

2.    Poden presentar-se al premi un equip format, com a mínim, per un investigador i un periodista joves mitjançant una obra inèdita en les modalitats escrita o multimèdia.

 

3.    En la modalitat escrita el text podrà tenir la forma de reportatge, amb total llibertat d'estil, però exposat amb la màxima veracitat i caldrà que s'ajusti a l'experiència de l'investigador participant. Els reportatges podran incloure il·lustracions o fotografies per millorar l'experiència del lector i facilitar-ne la comprensió.

 

4.    En la modalitat multimèdia el treball pot ser un reportatge en format radiofònic, audiovisual o tipus webdoc. Les obres podran incloure recursos de qualsevol tipus que ajudin a divulgar la recerca objecte de l'obra.

 

5.    En les dues modalitats, quan les il·lustracions, fotografies o recursos emprats no siguin originals dels autors o autores, caldrà fer-ne constar l'origen i, si és una obra subjecta a drets d'autor, s'haurà d'enviar a l'ACCC la documentació que acrediti el permís de reproducció.

 

6.    S'atorgarà un únic premi de 1.000 euros a l'equip que presenti la millor obra segons els objectius de la divulgació científica que promou l'ACCC. El premi no podrà quedar desert.

 

7.    Els guanyadors cediran a l'ACCC, directament o mitjançant llicències CC, els drets, tant del text com de les locucions, il·lustracions, animacions o vídeos, per a la possible publicació dels originals en els mitjans que l'ACCC consideri oportuns per a la seva difusió.

 

8.    Les obres presentades podran tractar qualsevol camp de la ciència o de la tecnologia. S'admetrà la participació de joves científics i periodistes de qualsevol nacionalitat o residència, amb la condició que la llengua vehicular a les obres presentades sigui el català. El límit d'edat dels participants serà com a màxim de 35 anys en la data del termini de presentació d'originals. En el cas dels investigadors, els autors/es que optin a aquests premis han d'estar treballant, o haver treballat durant algun dels últims cinc anys, en l'àmbit que exposin en la seva obra, dada que es provarà com estimi oportú l'equip candidat.

 

9.    Les obres han de ser inèdites, és a dir, no publicades ni compromeses editorialment, i aniran acompanyades amb la documentació adequada per acreditar l'autoria i garantir la veracitat del seu contingut.

 

10. L'original haurà de contenir entre 3.000 i 6.000 caràcters (espais en blanc inclosos) en el cas de la modalitat escrita i una durada d'entre 2 i 10 minuts a la audiovisual o radiofònica.

 

11. Caldrà adjuntar una breu presentació dels autors/es d'entre 400 i 500 caràcters (espais en blanc inclosos).

 

12. A l'hora de valorar les propostes, el jurat tindrà en consideració l'habilitat de l'equip per explicar el treball de recerca de manera divulgativa i amena, l'atractiu periodístic, la correcció en l'ús del llenguatge, l'interès del tema d'investigació i la solidesa científica de la recerca.

 

13. El jurat estarà format per cinc membres més un secretari sense vot. Les deliberacions del jurat seran secretes i el seu veredicte, inapel·lable.

 

14. El veredicte del jurat es farà públic en un acte específic i s'anunciarà oportunament al web de l'Associació.

 

15. L'ACCC fomentarà que els equips guanyadors/es del premi exposin públicament i divulguin la recerca objecte del premi rebut.

 

16. El termini de presentació d'originals conclourà el 7 de setembre de 2015. Les obres es lliuraran, per correu electrònic, a l'adreça: secretaria-tecnica1303941360@621698537accc.cat.

 

L'ACCC confirmarà a cada autor, també per correu electrònic, la rebuda del seu original. En el cas del format multimèdia, en aquells casos en què sigui necessari, es farà arribar un dispositiu USB amb l'obra i un document Word sobre l'autor a la següent adreça postal: Associació Catalana de Comunicació Científica, Rambla Catalunya 10, 1r, 08007 Barcelona.

 

INFORMACIÓ I CONSELLS PRÀCTICS PER ALS PARTICIPANTS

●     La cura i el rigor científic en l'exposició del treball descrit són imprescindibles.

 

●     L'obra ha de discutir els aspectes més interessants del tema de recerca de forma clara, concisa i informativa. Caldrà tenir en compte que s'adreça a lectors no especialistes en el tema, però amb un nivell de coneixements generals raonable.

 

●     S'ha d'evitar un llenguatge excessivament tècnic. Si es considera necessari emprar termes tècnics, es farà de manera que el lector pugui entendre el seu significat.

 

●     Si es considera necessari l'ús d'alguna il·lustració, diagrama, figura, taula o fotografia, aquesta haurà de ser de bona qualitat per reproduir en un mitjà imprès o digital.

 

●     Cal tenir en compte que l'objectiu del concurs és comunicar a la societat els possibles impactes de la ciència d'una manera clara i directa.

 

●     És convenient intentar trobar punts d'interès per al públic i posar-los en una perspectiva general. Aquest esforç s'ha de fer extensiu a tota l'obra i no només en la introducció.

 

●     Les obres en format webdoc han de ser clares i fàcils de navegar perquè l'usuari pugui extreure la informació adequada i no es perdi.

 

●     Els vídeos poden ser de diversa temàtica i combinar diversos estils, com el reportatge, documental, l'entrevista, etc. No obstant això, en tots ells hi ha d'haver un fil transversal coherent.

 

●     En totes aquelles obres de caràcter radiofònic o audiovisual, la dicció ha de ser intel·ligible, evitant en la mesura del possible sorolls de fons i interferències, a fi de permetre una correcta comprensió.

 

●     És essencial que l'eix del projecte sigui el treball de l'autor investigador. S'admetran també productes que, a partir de la recerca de l'autor, explorin el seu context i els temes relacionats. En tot cas, hauria de quedar prou evident la relació entre el projecte candidat i el tema específic de recerca de l'autor.

 

●     L'ús del suport escollit en el cas de multimèdia ha de ser justificat i creatiu. No val limitar-se a traslladar un text escrit a un suport diferent. Cal que s'utilitzin les potencialitats específiques del suport triat, i que es busqui la seva capacitat d'expressar idees i continguts que no podrien passar per un text escrit. Es valorarà l'ús creatiu del suport en aquest cas.