Castellano   English
21-06-2018

Eines per a una ciència paritària

Existeixen múltiples cercadors d'expertes per promoure la paritat en els esdeveniments científics

L’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) donarà suport a la iniciativa de l’Associació Espanyola de Comunicació Científica (AECC) que promou la igualtat de gènere en els esdeveniments científics posant a l’abast d’empreses i altres entitats un seguit d’eines per incloure dones científiques en els seus esdeveniments. 


Font: Cadena Ser

Tot i que les dones tenen accés a carreres científiques i estan acadèmicament qualificades per avançar en aquest àmbit, el nombre de dones que arriba a exercir càrrecs de lideratge segueix sent visiblement més baix que el d’homes. Existeixen molts i complexos factors que contribueixen a aquesta realitat, com els estereotips de gènere a què s’enfronten les nenes, la càrrega domèstica i familiar que suporta la dona, el biaix de gènere en els processos de contractació o fins i tot la resistència a autopromocionar-se.

 

Així doncs, és necessari impulsar accions que donin visibilitat a la dona científica i facin canviar estereotips de gènere per tal de fomentar vocacions científiques entre les joves i incloure la perspectiva del gènere femení en l’àmbit de la investigació.

 

El 31 de maig, la Junta Directiva de l’Associació Espanyola de Comunicació Científica (AECC) va comunicar que només participaria en esdeveniments que comptin, com a mínim, amb un 40% de dones. Aquest protocol es durà a terme en cas que hi hagi cinc o més participants. En cas que l’esdeveniment compti només amb tres o quatre persones, hi haurà d’haver, almenys, una dona. L’objectiu d’aquesta iniciativa és reforçar la igualtat de gènere en l’àmbit de la comunicació científica.

 

L’ACCC ha aprovat donar suport a aquesta iniciativa oferint eines perquè les empreses, institucions i altres actors del panorama cultural puguin comptar amb la presència de dones científiques en els seus esdeveniments. És per això que a través d’aquest comunicat, l’ACCC posa a l’abast d’empreses i altres entitats una sèrie de recursos per facilitar el contacte amb científiques.

Guies per a una comunicació amb perspectiva de gènere

Com comunicar amb perspectiva de gènere

L'Institut Català de les Dones proporciona les següents pautes per entendre perquè és necessari comunicar amb perspectiva de gènere: “Comunicar amb perspectiva de gènere requereix entendre com els nostres discursos perpetuen la ideologia patriarcal d'una societat que legitima la posició del grup dominant sobre el grup subaltern, identificats clarament com a homes i dones, respectivament. Per entendre i canviar la comunicació hem d'abordar com està construïda la nostra societat sota determinats conceptes que sustenten el sexisme: patriarcat, androcentrisme i masclisme, i els conceptes que ens donen una base legal per canviar-lo: el principi d'igualtat, no discriminació i gender mainstreaming (la transversalització de gènere)”.

Manual sobre la incorporació de la perspectiva de gènere i mesures d'igualtat per a entitats

http://xarxanet.org/biblioteca/manual-sobre-la-incorporacio-de-la-perspectiva-de-genere-i-mesures-digualtat-entitats

El Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones (CIRD) posa a disposició un manual en què es debaten les següents qüestions amb perspectiva de gènere: "Quins indicadors hem de tenir en compte per dissenyar projectes amb perspectiva de gènere? Com fer una autodiagnosi per identificar com a entitat els nostres punts forts i dèbils en aquest àmbit? Quines fases hem de seguir per elaborar un pla d'igualtat? I un protocol per abordar l'assetjament sexual? Com una organització pot fomentar l'apoderament de les dones?"

Cercador d’expertes 

www.cercadordexpertes.cat

El Cercador d’Expertes és una iniciativa de l’Institut Català de les Dones per visibilitzar el talent femení i les aportacions de les dones en tots els àmbits professionals i de coneixement, i, especialment, en aquells espais on tradicionalment no hi ha hagut presència femenina. Actualment, la iniciativa recull la informació de més de 490 professionals de diferents àmbits temàtics. El cercador permet realitzar una cerca d’acord amb la professió, el camp d'expertesa i la demarcació de l'experta.

Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues de Catalunya

www.amit-cat.org

L’associació AMIT compta amb 465 persones associades, de les quals un 16% son a Catalunya. Des de l’associació es defensa la igualtat d’oportunitats en l’activitat investigadora, en la promoció professional i en la participació en la presa de decisions. 

Cercadors de les universitats

Universitat de Barcelona (UB) 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Universitat de Girona (UdG)

Universitat de Vic (UVic-UCC)

Universitat de Lleida (UdL)

Universitat Ramon Llull (URL)

Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

 

La majoria de les universitats disposen d’una base de dades amb les persones dedicades a la recerca de les seves institucions. Aquestes eines permeten establir un contacte directe amb el personal docent i investigador de cadascuna. En aquest cas, la tasca també es pot canalitzar a través del departament de comunicació i divulgació de cada universitat. 

Cercadors universitaris amb perspectiva de gènere

Observatori de la Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili

En aquest cercador hi trobareu el professorat de la URV que treballa en temes relacionats amb el gènere des de diversos àmbits de coneixement.

 

Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes (OIO)

Llistat de dones i professores de la Universitat de les Illes Balears expertes en gènere i feminisme o que en les seves disciplines específiques apliquen la perspectiva de gènere.


Tens alguna referència més? Creus que caldria afegir alguna altra font? Des de l’Associació Catalana de Comunicació Científica estem convençuts que la igualtat de gènere és un compromís col·lectiu. Així que, si tens qualsevol aportació a fer sobre aquest debat, no dubtis en contactar-nos escrivint a comunicacio492393919@1628317473accc.cat.